เกี่ยวกับ porwa farm

smart organic farm porwa family
วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นที่จะให้ชุมชน สังคม ได้มีผัก ORGANIC 100% ได้ทาน และสรรหานวัตกรรมที่จะสร้างความเป็น ORGANIC ให้กับผักและผลไม้ ที่ชุมชน สังคม ได้ทานผักปลอดสารเคมี 100%

วัฒนธรรมองค์กร PORWA FAMILY

P =  phan center ( ให้ชุมชน ได้ออกแบบแนวทาง ORGANIC 100% ที่เข้ากับพื้นที่)

O = Operation Excellence  ( ยกระดับผัก ORGANIC สู่ความเป็นเลิศ ให้กับชุมชนในพื้นที่ )

R = RESPONSIVE ( พร้อมให้บริการด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเน้นถึงสิ่งแวดล้อม )

W = Worthy (ร่วมสร้างคุณค่าของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน์ด้วยชุมชนเป็นตัวนำ)

A = AVANCE (ยกระดับผัก ORGANIC ให้กับคนในชุมชน เพื่อเข้าสู่ระดับประเทศ ด้วยเทคโนโลยี นำทาง)

Farm organic 100%